Publications

date: 12.07.16

ORP nummer 5-Juli 2016 jaargang 7, p. 39-40, Reinout Rinzema

Toegang tot persoonlijke of zakelijke data is belangrijker dan ooit. Papieren administratie verdwijnen in rap tempo. Gegevensverzamelingen worden steeds vaker buiten de deur geplaatst. Cloud-based oplossingen maken het eenvoudig en goedkoop om overal toegang te hebben tot gegevensverzamelingen. Maar wat als er iets fout gaat en blijkt dat er geen back-up van de gegevens is gemaakt? Diverse rechterlijke uitspraken laten zien dat ICT-dienstverleners niet zonder meer verantwoordelijk zijn.

date: 18.04.17

De IT IP Law Group Europe heeft een handige brochure vervaardigd waarin veel informatie wordt gegeven over het procederen in IT en IP geschillen in Europa. Deze brochure kan hier worden gedownload. De Nederlandse bijdrage werd door Ventoux verzorgd.

date: 04.03.16

De vierde herziene druk van het boek IE-Goederenrecht van de hand van Dick van Engelen is beschikbaar. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2016 verwerkt, inclusief de per 23 maart 2016 in werking tredende Uniemerkenverordening.

date: 04.03.16

Het nieuwe handboek IE-Beginselen van de hand van Dick van Engelen is in druk verschenen bij Uitgeverij Boek 9. In 631 pagina’s wordt het voor Nederland geldende  IE-recht beschreven. De nieuwe Merkenrichtlijn en per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn in het handboek verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.

date: 12.10.15

In deze publicatie gaan Reinout Rinzema en Frank Melis na welke aspecten van ICT-problemen relevant zijn voor ICT contracten. Zij brengen vervolgens in kaart welke aanpassingen in contracten kunnen plaatsvinden om ICT-problemen te voorkomen.  

date: 10.02.16

Ventoux' Dick van Engelen schreef een artikel in de Ars Aqui van februari 2016.

"Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet?

date: 10.07.15

Dick van Engelen, Computerrecht 2015/121, p. 177-179, noot  bij Hoge Raad, 11 juli 2014, ABN AMRO v Berzona:

De kernoverweging van het arrest is te vinden in r.o. 3.6.4. Daar overweegt de Hoge Raad klip en klaar dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat de curator “(‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.”

date: 12.05.15

Dick van Engelen van Ventoux schreef een artikel in de Ars Aqui van mei 2015. "De rechtsvormende taak van de Hoge Raad staat dit jaar centraal in Ars Aequi en dan kunnen de Nebula- en Berzona-arresten en hun invloed op de faillissementsbestendigheid van licenties van intellectuele eigendomsrechten (‘IE’) niet onbesproken blijven."

date: 30.04.15

Ventoux kijkt terug op een geslaagd seminar Digitale Continuïteit. De uitgewisselde praktijkervaringen geven inspiratie om orde op zaken te stellen. Als data buiten de deur staan, is het nodig om meer sanity checks te doen om risico's te beperken. Tijdens het seminar gaven onze advocaten Susan Kaak en Renée Schipper tips en tricks. Voor een indruk: lees hier het verslag van een van onze deelnemers, Lex van Almelo, en bekijk hier de slides. Bij vragen, of interesse in een inhouse seminar, neem dan contact met ons op.

date: 03.10.14

Computerrecht 2014/150, p. 274-283, Reinout Rinzema en Frank Melis: Kwaliteit is een term die in het algemeen spraakgebruik gemakkelijk wordt gehanteerd. Hiermee wordt vaak gedoeld op wat Van Dale omschrijft als de “hoedanigheid, vooral van stoffen en waren m.b.t. het gebruik dat ervan gemaakt moet worden, deugdelijkheid […]” Deze omschrijving is nogal generiek en helpt juristen niet veel verder.

date: 27.06.14

JAAN 2014/95, Reinout Rinzema: Wat hadden de GGD’en kunnen doen om deze situatie te voorkomen? In de eerste plaats is een marktconsultatie een goed middel om uit te vinden wat leveranciers te bieden hebben. In dat kader kunnen ook productdemonstraties plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is wel dat aan de eisen van transparantie wordt voldaan en geen enkele partij een voorsprong kan opbouwen. Een aanbestedende dienst kan dit oplossen door van de consultatie een verslag op te stellen dat voldoende informatie bevat om andere gegadigden op hetzelfde niveau te brengen (‘level playing field’).

date: 04.10.13

Contribution to ITechLaw's European Conference 2013, Reinout Rinzema: [...] words such as ‘bugs’, ‘flaws’, ‘problems’ and ‘issues’ are terms that every IT lawyer is well acquainted with. Some people even claim that software can never be flawless at all. Is this true and must we simply accept this? How is possible that on the one hand, we can send IT controlled rockets to the moon (and see them return safely), but on the other hand, see many IT projects collapse? Are these matters of software quality? Does software quality exist and can it be measured? Which standards should apply when parties argue about the quality of the delivered software? Can notion of civil law in this respect be of any help? This paper will address these issues and provide background information for my contribution on Thursday 3 October 2013 to ITechLaw’s European Conference 2013.

date: 02.08.13

Tijdschrift voor Insolventierecht 2013/3, nr. 18, Dick van Engelen en Susan Kaak: Hoe krijgt de curator grip op ongrijpbare vermogensbestanddelen, zoals intellectuele eigendomsrechten ('IE-rechten')? Dat is de vraag waar menig curator zich na zijn benoeming mee geconfronteerd ziet. Het praktisch en kostenefficiënt in kaart brengen van wat er zoal In de boedel zit of- belangrijker - behoort te zitten, is één van de eerste taken van de curator. Dat is met name van belang als die curator verwelkomd wordt door voormalig aandeelhouders en directie die al voortvarend aan het doorstarten zijn.

date: 25.04.13

Computerrecht 2013/2, nr. 43, p. 88-97, Reinout Rinzema en Frank Melis: Het zogenaamde Beeldbrigade-arrest heeft duidelijk gemaakt dat de bepalingen van het wettelijk kooprecht van toepassing zijn op licentiecontracten voor standaard software. Het moet dan gaan om betaalde, voor onbepaalde tijd verstrekte softwarelicenties. Het arrest is van groot belang voor de praktijk. Bij standaard software gaat het namelijk niet alleen om eenvoudige of goedkope software. Er zijn ook standaard softwarepakketten die belangrijke bedrijfsfuncties reguleren. Soms is standaard software vooraf al ingericht voor toepassing in complexe en bedrijfskritische sectoren, zoals de gezondheidszorg. Het kan hierbij ook om uitermate kostbare software gaan. Zal het wettelijk kooprecht tot grote veranderingen in de rechtspraktijk leiden?

date: 11.04.13

Ars Aequi, april 2013, p. 271-279, Dick van Engelen: De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op 13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus en Gat v LuK, waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn.

date: 20.02.13

NJB 2013, p. 408-415, Dick van Engelen :  In het op 18 juni 2012 ingediende voorstel voor de “Wet auteurscontractenrecht” is voorzien dat deze auteursrechtelijke beslag- en faillissementsexceptie niet meer gaan gelden voor auteursrechten van werkgevers en rechtspersonen. Dat is een stap vooruit, maar die stap is volgens Dick niet groot genoeg. Nu de aanpak van faillissementsfraude en de bescherming van crediteuren door de Minister ook hoog op de agenda is geplaatst, is afschaffing van deze beslag- en faillissementsexceptie voor het auteursrecht op zijn plaats.

date: 01.11.12

NJB 2012, 2171, Dick van Engelen. Een markt voor tweedehands software licenties en een nieuw Europees eigendomsrecht op 'bits & bytes'. Met het arrest UsedSoft vs. Oracle van 3 juli 2012 heeft het Hof van Justitie de handel in tweedehands software licenties mogelijk gemaakt. Het Hof leert dat de voor het vrij verkeer van goederen noodzakelijke uitputting van IE-rechten niet beperkt is tot de verkoop van lichamelijke zaken, maar ook geldt bij de verkoop van een onlichamelijke zaak als een kopie van een computerprogramma. Om het doel van een Europees vrije verkeer van goederen mogelijk te maken gebruikt het Hof van Justitie echter wel een inventief middel: de onthulling van een autonoom uit te leggen Europees eigendomsrecht op ‘bits & bytes’.

date: 01.07.12

NJB 2012, 1601, Reinout Rinzema. Standaardsoftware is een essentieel onderdeel van de maatschappij geworden. Ook economisch vertegenwoordigt standaardsoftware een miljardenbelang. Gezien de brede mogelijkheden die standaardsoftware biedt, wordt in het taalgebruik over het 'kopen' van standaardsoftware gesproken. Maar is er wel sprake van koop nu titel 7 van Boek 7 BW ('de kooptitel') veronderstelt dat koop betrekking heeft op zaken, dat wil zeggen 'voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten'?

date: 01.04.12

Computerrecht 2012/40, Reinout Rinzema. Software is inmiddels vrijwel een gebruiksgoed geworden. Dit roept ook vragen op over kwaliteitscriteria die juridisch aan software kunnen worden gesteld. Al vele jaren wordt echter geworsteld met het toekennen van een plaats aan software in ons verbintenissenrecht. Software is digitaal en bestaat uit bits en bytes. Veel belangrijke juridische begrippen, zoals de koopovereenkomst, zijn echter gekoppeld aan de stoffelijkheid van goederen.

date: 02.09.09

Tijdschrift: Recht in de informatiesamenleving, vol. 1, nr. 1 (2012), Reinout Rinzema en Frank Melis: Op 15 april 2011 deed de Hoge Raad een uitspraak die op het eerste gezicht aan het oog van de ICT jurist lijkt te zijn ontsnapt. De kwestie betrof een ondeugdelijke melkmachine die ondanks een stroom van klachten over steeds andere gebreken niet wilde functioneren. De machine voldeed volgens het Gerechtshof daardoor niet aan de conformiteiteis van artikel 7:17 BW – en de overeenkomst werd terecht door de koper ontbonden.

Pages